GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů pro obchodní partnery a zákazníky

KOVOP, spol. s r.o., Kněžpole, č. p. 110, 687 12, IČ: 25553925, DIČ: CZ25553925 (dále jako “KOVOP“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů s ohledem na Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme.

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme osobní údaje o našich obchodních partnerech a zákaznících v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: jméno a příjmení, IČO, DIČ,
 • kontaktní údaje: adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa,
 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu, platební údaje a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Osobní údaje získáváme především od Vás, zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu.

Jak Vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je zejména pro:

 • uzavření a plnění smlouvy a poskytování služeb,
 • komunikaci s Vámi,
 • informování o změnách a novinkách v nabídce našich služeb (oprávněný zájem),
 • splnění právní povinnosti,
 • účetní a daňové účely,
 • vedení zákaznické evidence.

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle naší společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také dalšími zpracovateli. Zpracovateli nebo příjemci osobních údajů jsou zejména:

 • Minerva Česká republika (poskytovatel a správce informačního systému),
 • Trumpf (poskytovatel a správce informačního systému),
 • daňový poradce společnosti.

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument),
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany společnosti KOVOP,
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů,
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů,
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy,
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (a) pro účely přímého marketingu nebo (b) pro účely našich oprávněných zájmů,
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb,
 • právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás velmi důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím a zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování.

Potřebujete další pomoc?

Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu společnosti KOVOP pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky na tel. č.: +420 773 759 211, elektronicky na adrese info@kovop.cz, nebo písemně na adrese Kněžpole, č. p. 110, 687 12.